Shenzhen Hangduo Technology Development Co.,Ltd
+86 0755 28067653

Products

Home > News > Content

Qǐyè Rúhé Zài Yángé Guǎnlǐ Zhōng Tǐxiàn Rénwén Guānhuái?

Yángé guǎnlǐ yào yǔ rénwén guānhuái yào yǒujī jiéhé
gāng róu bìng jì
suǒwèi “yángé guǎnlǐ +rénwén guānhuái” de guǎnlǐ lǐniàn, jiùshì zài guǎnlǐ zhōng bǎ yángé guǎnlǐ hé rénwén guānhuái yǒujī jiéhé qǐlái.
Yī fāngmiàn, tōngguò jiànlì kēxué de zǔzhī jiégòu hé guǎnlǐ céngcì, jiànquán yánmì xìzhì, gōngzhèng tòumíng, cāozuò kēxué de zhìdù tǐxì, zhìdìng shíyòng yǒuxiào de guǎnlǐ guīzhāng, guīfàn hé yuēshù zhígōng de xíngwéi, tiáozhěng hǎo qǐyè yǔ zhígōng, gànbù yǔ qúnzhòng zhī jiān de guānxì, wéihù hǎo zhèngcháng de shēngchǎn zhìxù.
Lìng yī fāngmiàn, jiānchí yǐrénwéiběn, yòng jīlì, gǎnzhào, qǐfā de fāngfǎ, zhuólìyú níngjù rénxīn, gǔwǔ shìqì, diàodòng gān bù zhígōng de jījíxìng, néngdòngxìng hé chuàngzàoxìng, cùshǐ zhígōng rèn zhī, lǐjiě, nèi huà qǐyè de guīzhāng zhìdù hé xíngwéi guīfàn, jìn'ér zhuǎnhuà wéi fènfā shàngjìn, zhēng chuàng yīliú de shíjì xíngdòng.
Zhè yī lǐniàn, yǒulì yú kèfú dānyī shíshī yángé guǎnlǐ huò rénwén guānhuái de bìduān, chōngfèn jíyuē hé jùhé liǎng zhě de yōushì, ràng liǎng zhě xiāngfǔxiāngchéng, shíxiàn guǎnlǐ xiàonéng de zuìdà huà, qǔdé “1 + 1> 2” de guǎnlǐ xiàoguǒ.
Yángé guǎnlǐ shì “xíng”, rénwén guānhuái shì “hún”
yào xíng shén jiānbèi
yángé guǎnlǐ shì tōngguò guǎnlǐ zhě de mìnglìng, jiāndū yǔ kòngzhì, yuēshù rénmen yángé zhí háng gè xiàng guīzhāng zhìdù hé gōngzuò biāozhǔn, qiángdiào zuòshì de fāngshì hé liúchéng, bǎozhèng shíxiàn “zhèngquè de zuòshì”; rénwén guānhuái zé cǎiqǔ fēi qiángzhì xìng fāngshì, tōngguò guǎnlǐ zhě de qǐfā, guānhuái, jīlì, yǐndǎo hé zhīchí, ràng yuángōng gèng dà chéngdù de fǎ huī qiánlì, zìyuàn wánchéng “zuò zhèngquè de shì”.
Yángé guǎnlǐ fǔ zhī yǐ rénwén guānhuái zhìlǐ qǐyè, mùdì shì shǐ qǐyè yǔ yuángōng chǎnshēng sīxiǎng shàng de rèntóng hé qínggǎn shàng de gòngmíng, zhè zhǒng hélì xiàoyìng jiāng bǐ dānchún de yángé guǎnlǐ zài zhìlǐ qǐyè shí gèng jùyǒu wēilì, tā nénggòu bǎ qǐyè zìshēn de fǎ zhǎn hé yuángōng gètǐ de fǎ zhǎn yǒujī de tǒngyīliǎo qǐlái, jìn'ér chuàngzàole yuángōng hé qǐyè de héxié gòngcún. Yīncǐ, qǐyè zài shíxíng “fǎzhì” de tóngshí, xūyào róngrù rénxìng huà guǎnlǐ.
Rénxìng huà guǎnlǐ zuòwéi yī zhǒng guǎnlǐ móshì, qiángdiào de shì zài wěndìng qǐyè zhàn lǚ dàjú de qiántí xià, chōngfèn zūnzhòng měi gè yuángōng de lǐxiǎng, zài guǎnlǐ zhōng tǐxiàn “rénwén guānhuái”, ràng guǎnlǐ bùjǐn jǐn shì bǎ biāochǐ qù kǎohé huò yuēshù yuángōng, ér gèng jù rénxìng huà, ràng yuángōng tǐhuì jiā de wēnxīn, péiyǎng yuángōng zhǔrénwēng yìshí, bìng ràng zhè zhǒng rèqíng zhuǎnhuà dào gōngzuò zhōng qù.
Zhè zhǒng guǎnlǐ móshì chōngfèn tǐxiànle qǐyè yǐrénwéiběn de guǎnlǐ héxīn, túchūle fúhé chánglǐ de qíng, shǐ zhìdù chōngmǎnle rénqíngwèi, ràng yuángōng róngyì jiēshòu, cóng'ér zài guǎnlǐ gōngzuò zhōng nénggòu zuìdà xiàndù de diàodòng yuángōng de zhǔguān néngdòngxìng, chuàngzào jījíxìng, tíshēng měi gè yuángōng de gōngzuò yùwàng hé gōngzuò rèqíng, zìzhǔ, zìyuàn de jǐn zi jǐ zuìdà de nǔlì lái zuò hǎo gōngzuò.
Yángé guǎnlǐ kěyǐ shǐ yuángōng de xíngwéi dádào tǒngyī de biāozhǔn, rénxìng huà què kěyǐ huànfā chū qǐyè de níngjùlì hé xiàngxīnlì. Tuīxíng rénxìng huà guǎnlǐ de jīchǔshì qǐyè zhúbù jiànlì qǐlái de yī tào kēxué, yángé qiěxíng zhī yǒuxiào de guǎnlǐ zhìdù. Yángé guǎnlǐ shì qǐyè yǒu zhāng kě xún de bìyào jīchǔ; rénwén guānhuái shì duì guǎnlǐ de shēnghuá, shì qǐyè tígāo zhíxíng lì, shíxiàn zhànlüè mùbiāo dì yǒu lì bǎozhàng.
Kějiàn, yángé guǎnlǐ shì “xíng”, jùyǒu gāngxìng tèzhēng; rénwén guānhuái shì “shén”, jùyǒu róuxìng tèzhēng zhǐyǒu shíxiàn liǎng zhě de yǒujī jiéhé, cáinéng shíxiàn gāngróuxiāngjì, xíng shén jiānbèi, dádào gèng gāo de guǎnlǐ jìngjiè.
Rénwén guānhuái yào bāngzhù yuángōng tíshēng shēngmìng zhìliàng
gòujiàn jīngshén jiāyuán
“rénwén” de shízhì jiùshì yī zhǒng gēnzhí yú nèixīn de yǎng chéng, yī zhǒng wúxū tārén tíxǐng de zìjué, yī zhǒng yǐ chéngrèn yuēshù wèi qiántí de zìyóu, yī zhǒng néng shè shēn chǔ dì wéi biérén zhuóxiǎng de shànliáng. Jiùshì zūn chóng rénquán yǔ gèxìng, wéihù zìyóu hé píngděng, zhòngshì rén, zūn chóng rén, guānxīn rén, àihù rén yǐjí àihù hé guānxīn rénlèi de yī zhǒng wénhuà. Rénwén guānhuái, jiùshì huáizhe rénwén qínggǎn qù guānhuái shēngmìng, guānhuái rén, qù dàirén chǔ shì.
Yuángōng zài qǐyè gōngzuò, bùjǐn jǐn shì wèile zhuīqiú gèrén jīngjì lìyì, gèng shì zhuīqiú zìwǒ jiàzhí shíxiàn de guòchéng, qǐyè rénwén guānhuái jiēshì de yīnggāi shì yuángōng jiàzhí zhǔtǐ dìwèi de fǎ zhǎn hé quèlì. Bùjǐn yāoqiú qǐyè guānxīn yuángōng, zūnzhòng yuángōng, lǐjiě yuángōng, bāngzhù yuángōng tíshēng shēnghuó zhìliàng, guānzhù shēngcún fāzhǎn, yě yào zhùzhòng yuángōng qínggǎn fāzhǎn, bāngzhù tāmen tíshēng shēngmìng zhìliàng, gòujiàn jīngshén jiāyuán.
Rénwén guānhuái yào yǐ jīngshén jīlì de fāngshì
jīfā yuángōng qiánnéng
qǐyè rénwén guānhuái jiùshì yào jīfā yùncáng zài yuángōng xīnlǐ shēn chǔ de jiàzhí shíxiàn gǎn, chéngjiù yù, shìyè xīn, yǐjí zìzūn, zì'ài, zìqiáng xīnlǐ yǔ zhǔdòng xìng, chuàngzàoxìng, ràng yuángōng qiánnéng zìrán dì zài gōngzuò zhōng qīngxiè chūlái. Quēfá rénwén guānhuái de qǐyè, yuángōng réngé hé zūnyán wúfǎ dédào chōngfèn de zūnzhòng, shēnghuó tiáojiàn dé bù dào bìyào de jīběn mǎnzú, gèrén fà zhǎn hé zìwǒ jiàzhí de tǐxiàn dé bù dào chéngrèn, yuángōng zhǐshì bèi gāocéng guǎnlǐ zhě shì zuò guǎnlǐ duìxiàng hé gōngjù, bùfá yīxiē guǎnlǐ zhě hái huì yòng xīshēng dà duōshù yuángōng de lìyì qù huànqǔ suǒwèi de “lìrùn zuìdà huà”, zhèyàng zuò de jiéguǒ zhǐ néng shì yuángōng duì qǐyè líxīnlídé, qǐyè yùnxíng zhìxù de qǐfú bùdìng, fāzhǎn de kě chíxù dònglì bùzú děng shíjì shang. , Qǐyè rénwén guānhuái tǐxiàn de shì qǐyè “rén běn guǎnlǐ” de lǐniàn, yào bǎ yuángōng shì zuò zhànyǒu, tóngméng jūn hé hézuò huǒbàn. Qǐyè rénwén guānhuái gèng duō de tǐxiàn wèi qǐyè de yī zhǒng wénhuà, ér fēi jiǎndān de yuángōng jīlì fāng'àn.

Qǐyè rénwén guānhuái běnshēn jiùshì yào bǎ tā xíngchéng duì yuángōng jīlì de zuì hǎo nèiróng hé zuìgāo biāozhǔn, tǐxiàn duì yuángōng de zhēnqiè guānhuái, guānzhù yuángōng de jīngshén shìjiè, jīfā yuángōng de zuìdà qiánnéng.
Rénwén guānhuái yào jiànlì píngděng hùzhù de guǎnlǐ huánjìng
qǐyè yào bǎ yuángōng gètǐ de fǎ zhǎn zuòwéi qǐyè fāzhǎn de zhòngyào zǔchéng bùfèn, yuángōng de fǎ zhǎn hěn dà chéngdù shàng yīlài yú qǐyè tígōng de guǎnlǐ huánjìng, guǎnlǐ huánjìng juédìngle qǐyè néng fǒu liǎojiě yuángōng bìng qiàdàng shǐyòng. Qǐyè de jīngshén, jiàzhíguān yǔ gètǐ de shēngcún fāzhǎn jiàzhí yīnggāi xiānghù tǒngyī, cùjìn rén yǔ qǐyè de héxié fāzhǎn.
Rénwén guānhuái xià de guǎnlǐ huánjìng chàngdǎo de shì xiānghù de píngděng, zūnzhòng, shì yī zhǒng rén de gòngtóng fāzhǎn, gòngtóng jìnbù, měi gè yuángōng dōu kěyǐ zìyóu, gōngzhèng de jìngzhēng, zhè jiù wèi qǐyè nèibù rén hé rén zhī jiān de héxié diàndìngle jiàzhí jīchǔ. Qǐyè duì yuángōng yào liǎojiě hé zūnzhòng, shàngjí duì xiàjí yào chōngmǎn xìnrèn, tóng jí zhī jiān yào hù bāng hùzhù. Yīgè chōngchìzhe fēnzhēng, máodùn de qǐyè, jíshǐ tā de jīxiào guǎnlǐ shèjì dé zài kēxué, zhíxíng dé zài yángé, yuángōng yě bù kěnéng gǎnshòu dào zhēnzhèng yǒuxiào de jīlì.
Mùbiāo jīlì túchū yuángōng de shēngmìng jiàzhí
shíshī mùbiāo guǎnlǐ néng shǐ yuángōng fāxiàn gōngzuò de xìngqù hé jiàzhí, cóng'ér zài gōngzuò zhōng mǎnzú zìwǒ shíxiàn de xūyào, zhèyàng shíxiàn zǔzhī mùbiāo jiù yǒule kěkào de qúnzhòng jīchǔ. Zài mùbiāo jīlì zhōng, quèdìng shìdàng de mùbiāo, yòufā rén de dòngjī hé xíngwéi, kě dádào diàodòng yuángōng jījíxìng de mùdì.
Gōnglì huà, xiǎn xìng de wùzhí mùbiāo yǐ bùnéng quánmiàn miáoshù jīlì de quánbù, rénwén guānhuái xià de mùbiāo jīlì jiùshì xūyào qiángdiào yǐ yuángōng fāzhǎn, chéngjiù hé chéngzhǎng, bāngzhù yuángōng duì rén de jīběn pǐnzhí de péiyǎng, zhù chóng rénshēng jiàzhí de shùlì; zài tígāo jìnéng, péiyǎng nénglì de tóngshí, yào zhòngshì sùzhì de tígāo, zhù chóng rén de zhǔtǐ xìng, néngdòngxìng, chuàngzàoxìng de péiyǎng; guānzhù yuángōng gètǐ qínggǎn de fǎ zhǎn, zhùzhòng dúlì réngé de péiyǎng shǐ yuángōng zài gèng gāo de céngcì shàng quèlì mùbiāo, jí zhēnxī shēngmìng de cúnzài, gèng zhēnxī shēngmìng de jiàzhí, rè'ài shēngmìng, gèng rè'ài zhēnlǐ, zìqiángbùxī, zhuīqiú chénggōng rénshēng.
Rénwén guānhuái yào zēngjiā yǐn xìng jīlì
àn gōngpíng gōngzhèng yuánzé, qǐyè yuángōng de bàochóu yīngdāng gōngpíng hélǐ, yī fèn tǐxiàn réncái jiàzhí de gōngpíng, hélǐ de bàochóu shì xīyǐn hé réncái de yīgè zhòngyào qiántí.
Rénwén guānhuái xià de xīnchóu jīlì yào fēngfù yǐn xìng jīlì, zhūrú tígōng péixùn xuéxí jīhuì, fēngfù yèyú wénhuà shēnghuó, tígōng yèwù fāzhǎn kōngjiān, duì qǐyè fāzhǎn tígōng zhòngdà kēyán chéngguǒ hé jiànyì de wùzhí hé jīngshén jiǎnglì děng děng. Qízhōng, duì yuángōng de péixùn yǔ jiàoyù shì shǐ yuángōng bùduàn chéngzhǎng de dònglì yǔ yuánquán. Duìyú xiàndài qǐyè de yuángōng lái shuō, dédào xīn de xuéxí jīhuì shì guǎnlǐ zhě zuì hǎo de jīlì fāngshì zhī yī. Wèi cǐ, zǔzhī yīng jiāng jiàoyù yǔ péixùn guànchuān yú yuángōng de zhěnggè zhíyè shēngyá, shǐ tāmen nénggòu zài gōngzuò zhōng bùduàn gēngxīn zhīshì jiégòu, suíshí xuéxí dào zuì xiānjìn de zhīshì yǔ jìshù, yǔ zǔzhī tóngbù fāzhǎn, cóng'ér chéngwéi zǔzhī zuì wěndìng kěkào de réncái zīyuán.
Tígāo qǐyè guǎnlǐ zhě de rénwén sùyǎng
chúle zài qǐyè yào yíngzào yī zhǒng guānxīn yuángōng, àihù yuángōng, tǐtiē yuángōng de “rén běn” wénhuà huánjìng zhī wài, qǐyè de guǎnlǐ zhě yěxǔ xūyào xuéxí hé tígāo rénwén sùyǎng, jiù yāoqiú guǎnlǐ rényuán nénggòu píngděng zhēnchéng de hé yuángōng jiāoliú, ràng yuángōng zhēnzhèng gǎnjué dào bèi zūnzhòng.
Tígāo qǐyè guǎnlǐ zhě de rénwén sùyǎng, juédìngzhe “yángé guǎnlǐ +rénwén guānhuái” de shíshī xiàoguǒ. Qǐyè guǎnlǐ zhě de rénwén sùyǎng, bùjǐn bāohan jiāndìng de lǐxiǎng xìnniàn, jījí de jìngzhēng yìshí hé hézuò yìshí, qiángliè de shìyè xīn hé zérèngǎn, hái yīng jùbèi chūsè de juécè juéduàn, zǔzhī xiétiáo hé chuàngxīn shíjiàn nénglì, yǐjí kuānfàn de zhīshì miàn, gāoshàng de réngé mèilì. Zhùzhòng xuéxí, shànyú sāi kǎo, qín yú shíjiàn, shì tígāo rénwén sùyǎng de zhòngyào tújìng.
Qǐyè guǎnlǐ zhě zài fēngfù zhuānyè zhīshì de tóngshí, yào guǎngfàn shèliè zhéxué, lìshǐ, wénxué, fǎxué děng nèiróng, jīlěi fēngfù de rénwén zhīshì; yào rónghuìguàntōng, gōng shēn shíjiàn, shànyú bǎ xué dào de rénwén zhīshì zhuǎnhuà wéi rénwén sùyǎng, tígāo kàn wèntí, zuò juécè, zhuā gōngzuò de nénglì; yào yù rénwén sùyǎng yú gōng zuò shíjiàn, yǐ liánghǎo de rénwén sùyǎng hé mófàn xíngwéi yíngdé zhígōng de qīnpèi hé xìnlài, yǐngxiǎng hé dàidòng zhígōng bǎ gèrén jiàzhíguān yǒujī róngrù qǐyè de gòngtóng lǐxiǎng, yǔ qǐyè tóng hūxī, gòng mìngyùn, qí fāzhǎn.
Zài yángé guǎnlǐ zhōng de rénwén guānhuái shì yī zhǒng xīn de guǎnlǐ fāngshì, qiángdiào de shì zài gāngtiě jìlǜ de yángé guǎnlǐ zhōng gèngjiā guānzhù yuángōng de gèxìng fāzhǎn, shíxiànle qǐyè fāzhǎn hé yuángōng gèxìng fāzhǎn de tǒngyī. Jí bǎ cùjìn qǐyè shēngcún, fāzhǎn xūyào yǔ yuángōng quánmiàn sùzhì fāzhǎn xūyào tǒngyīliǎo qǐlái; bǎ péiyǎng yuángōng jìnéng, zuòfēng yǔ guānzhù yuángōng shēngmìng zhìliàng, shēngmìng jiàzhí tǒngyīliǎo qǐlái; bǎ yángé guǎnlǐ, àn zhāng bànshì yǔ zūnzhòng gètǐ lìyì, zūnzhòng gèxìng chāyì tǒngyīliǎo qǐlái; bǎ shìyìng gǎngwèi xūyào yǔ yuángōng kě chíxù fāzhǎn yāoqiú tǒngyīliǎo qǐlái, zài gèng gāo céngcì shàng dài láile qǐyè de kě chíxù fāzhǎn.
Háng duò yī


Home | About Us | Products | News | Exhibition | Contact Us | Feedback | Mobile | XML | trade-global.com